• Tự động hóa trong nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.
  • Tự động hóa quá trình công nghệ.
  • Tự động hóa tòa nhà.
  • Tự động hóa các hệ thống phân phối năng lượng.
  • Tự động hóa trong ngành giao thông vận tải.